·     ·    ·    ·    ·   2  ·     ·     ·  
   >> >> Преобразователь напряжения (инвертор) 12V - 220V 150W , 13 2020  

:
() 12V - 220V 150W
12
220
150.
() - 12. 220.
, 12 .
~220.
:
801 .: 5944   24/12-20
   24/12-25
   24/12-20
   24/12-15
   PWP-12.0V - 2,5A
   PWP-12.0V - 1,0A
   () 12V - 220V 150W
   PWP-12.0V - 1,0A
   PWP- 9.0V - 2,0A
   12V - 220V 1000( 2000) HI-1000
   PWP- 9.0V - 1,0A
   12V - 220V 500( 1000) HI-500
   PWP-12.0V - 2,0A
   12V - 220V 300( 600) HI-300
   PWP- 6.0V - 0,5A
  ·    ·    ·    ·   2  ·     ·     ·  


.